NATUURLEXICON


Vervilting


Als het gras niet gemaaid of afgegraasd wordt, leggen de halmen zich plat en sterven ze af.

Het resultaat is een dik pak opeengestapeld gras waarvan de onderste laag langzaam verteert.

Er ontstaat een gebrek aan licht en lucht en door de vertering van planten ontstaat een rijkere bodem. We hebben dan te maken met vervilting.

Wanneer één of enkele plantensoorten op een bepaalde plaats overheersen, kunnen deze het kiemen van andere soorten verhinderen door strooiselophoping of het platliggen op de grond. Maaibeheer of begrazing van een gebied kunnen deze ongewenste ontwikkeling tegengaan doordat met deze beheersmethoden organisch materiaal wordt afgevoerd. Hierdoor blijft de bodem ook beschikbaar voor de kieming en vestiging van andere plantensoorten. Het onderhouden van bijvoorbeeld graslanden gebeurt vaak door het jaarlijks maaien van het natuurgebied op een vast tijdstip.

Door de afvoer van biomassa wordt enerzijds voorkomen dat het hooi de zaadkieming en de ontwikkeling van jonge planten hindert (voorkomen van vervilting); anderzijds worden op deze manier voedingsstoffen afgevoerd (verschraling). Indien het rottende hooi immers blijft liggen, komen er meststoffen vrij waardoor de soortenrijke vegetatie verdrongen wordt door een hoog productieve soortenarme vegetatie.


Home