NATUURLEXICON


Vogelakkers


Vogelakkers zijn akkers van enkele hectaren groot, die zijn ingedeeld in stroken eiwitgewassen (Luzerne of Rode Klaver) afgewisseld met stroken die werden ingezaaid met gras, kruiden en granen. De luzerne wordt in het groeiseizoen 3 keer gemaaid. Tussen de maaibeurten wordt voldoende tijd gelaten zodat vogels (onder meer Veldleeuwerik) er hun kroost in kunnen grootbrengen.

De oogst wordt door landbouwers gebruikt als veevoeder.

Vooral roofvogels (onder meer Grauwe Kiekendief en Velduil) kunnen in deze gemaaide akkers makkelijker jagen op muizen. In de stroken met een weelderige plantengroei planten de muizen zich dan weer beter voort.

De eiwithoudende Luzerne en Rode Klaver zijn voor de landbouw een goed alternatief voor de soja die voor de veeteelt massaal wordt geïmporteerd.

Vogelakkers oefenen onder meer door de aanwezigheid van Rode Klaver een aantrekkingskracht uit op bestuivers zoals de Moshommel Bombus muscorum.    

Home