NATUURLEXICON


Zadeldwergzandbij

Andrena falsifica


De Zadeldwergzandbij Andrena falsifica is een zeer zeldzame, kleine zandbij (6 tot 7 mm).

Het vrouwtje heeft op tergiet 1 een verhoogde en glanzende achterrand, dat hierdoor zadelvormig is.  

Deze bij komt van half april tot half juli voor in bosranden, schrale graslanden, ruderale terreinen, zandpaden, bermen en akkers van heide- en veengebieden.

De solitaire bij graaft een nest in zandige en lemige bodems.

Het is een polylectische soort.

Het is waarschijnlijk één van de gastheerbijen voor de Gewone Kleine Wespbij Nomada flavoguttata (koekoeksbij), die ook in de nesten van andere dwergzandbijen parasiteert.     

Home