NATUURLEXICON


Zanddoorntje

Tetrix ceperoi


Het Zanddoorntje Tetrix ceperoi, ook Duindoorntje genoemd, is een sprinkhaan die men aantreft in duinen, nabij water op grasland, op kale plekken in moerassen en op open bosgronden. Deze sprinkhaan bewoont vooral natte pioniersvegetaties. Deze soort leeft van mossen, algen en vergane plantendelen. Men vindt deze soort in de kuststreek en ook wel op schrale graslanden en opgespoten terreinen in havengebieden.

De soort wordt vooral bedreigd door het verdwijnen van de pioniershabitats en het dichtgroeien van de vegetatie.

Het vrouwtje kan goed vliegen en zo nieuwe geschikte plaatsen zoeken om eitjes af te zetten. De levenscyclus is aangepast aan instabiele milieus, doordat de eitjes snel ontwikkelen (zonder diapauze).

Home