NATUURLEXICON


Zandsteekmier

Myrmica sabuleti


De Zandsteekmier Myrmica sabuleti is een algemene soort op allerlei zandgronden. Het is een thermofiele soort van open, korte vegetaties. De werksters zijn donker oranjebruin gekleurd.

Deze mier mijdt bossen en te hoge grasvegetaties. Ze is strikt gebonden aan zandbodems en kan hoge nestdichtheden bereiken wanneer ze in haar karakteristiek habitat, heidegebieden, duinen en droge graslanden voorkomt. De soort zou nattere habitats mijden. In veengebieden werd de soort (nog) niet gevonden.

De mier nestelt in zandbodems onder mossen, tussen plantenwortels of in dood hout.

Op plaatsen waar de Zandsteekmier hoge nestdichtheden bereikt, kan ook haar obligaat parasitaire soort, de Ruige Gaststeekmier Myrmica hirsuta gevonden worden.

De bruidsvluchten vinden plaats van juli tot september.


Home