NATUURLEXICON


Zilveren Zandbij

Andrena argentata


De Zilveren Zandbij is een zeldzame zandbij met een grootte van 7 tot 11 mm.

Het vrouwtje heeft een grauwgeel tot lichtgrijs behaard borststuk. Tergieten 2 tot 4 op het achterlijf hebben witbehaarde achterranden die in het midden een versmalling of onderbreking kunnen vertonen; het achterlijf is voor de rest vrijwel kaal. De poten dragen lichtgekleurde, bijna witte (lange) verzamelharen.

Het mannetje heeft een lange, witte beharing op de zijkanten van het borststuk. Het achterlijf heeft duidelijke witte haarbandjes.

Het is een typische soort van zandgebieden. De bij nestelt in zandige wegen en spaarzaam begroeide vlaktes in kleinere of grotere groepen. Ook langs zandige paden in (rand-)stedelijke gebieden kan men deze bij aantreffen. Deze bij nestelt in duingebieden vooral in mul zand. De soort wordt minder en minder in het binnenland gezien.

Deze bij is buiten de duingebieden weinig kieskeurig wat het bloembezoek betreft (polylectisch). De bij bezoekt planten als Klein Hoefblad Tussilago farfara, Kool-soorten Brassica species, Kruipwilg Salix repens, Wilde Lijsterbes Sorbus aucuparia, Meidoorn-soorten Crataegus species, Prunus-soorten Prunus species, Wilg-soorten Salix species, Peen Daucus carota, Struikhei Calluna vulgaris, Madeliefje Bellis perennis en gele composieten zoals Muizenoor Hieracium pilosella en Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale.

In duingebieden blijkt de voorjaarsgeneratie van deze soort eerder monolectisch te zijn op Struikhei.

De bij vliegt in 2 generaties van begin april tot begin mei en van begin juli tot half september.

Het is de gastheerbij van de koekoeksbijen Schoffelbloedbij Sphecodes pellucidus en Rimpelkruinbloedbij Sphecodes reticulatus.  

Ook de zeer zeldzame Kleine Bleekvlekwespbij Nomada baccata parasiteert bij deze zandbij.


Home