NATUURLEXICON


Zwarte Bodemkrabspin

Ozyptila claveata


De Zwarte Bodemkrabspin Ozyptila claveata komt voor in droge, lage vegetaties, zoals droge duingraslanden, schrale (kalk)graslanden en droge struwelen.


Home