NATUURLEXICON


Zwarte Sachembij

Anthophora retusa


De Zwarte Sachembij Anthophora retusa is een zeldzame sachembij met een lengte van 15 à 16 mm.

Het vrouwtje heeft een zwart behaarde kop. Het borststuk en het achterlijf zijn bruin behaard. De stuifmeelverzamelharen zijn oranje gekleurd.  

Het mannetje heeft een geel kopschild met een donkere onderrand. Het borststuk en het voorste deel van het achterlijf zijn roodbruin behaard.

Deze bij vliegt in één generatie van eind maart tot half juli in zonnige bosranden, op ruderale terreinen en bij groeven. De soort overwintert waarschijnlijk als imago in de nestcel.

De bij nestelt vaak groepsgewijs (in aggregaties) in leemwanden of in vlakke, weinig begroeide plekken op zand. Het is een polylectische soort.

Het is waarschijnlijk een gastheerbij voor de Witte Rouwbij Melecta luctuosa (koekoeksbij) en de Grote Bloedbij Sphecodes albilabris.

Home