NATUURLEXICON


Zwartgespoorde Houtmetselbij

Hoplitis leucomelana


De Zwartgespoorde Houtmetselbij Hoplitis leucomelana vliegt van half mei tot eind augustus.

De bij meet 6 tot 8 mm. Het is een opvallend slanke soort. Het vrouwtje is witachtig behaard. De buikschuier is wit en het achterlijf is voorzien van onderbroken haarbandjes. Het mannetje is geelbruin behaard met smalle, deels onderbroken haarbandjes op het achterlijf.  

Deze zeldzame bij haalt stuifmeel bij allerhande planten (polylectisch) waarbij een voorkeur wordt vertoond voor vlinderbloemigen. De soort kan ook op Braam Rubus fruticosus worden gezien. De soort komt voor op bloemrijke graslanden en langs structuur- en bloemrijke bosranden van natuurterreinen, groeven en bermen. In het stedelijke gebied vinden we deze bij in grotere, natuurlijke parken en op braakliggende terreinen.  

De soort nestelt bovengronds.

De nesten worden gemaakt in merghoudende stengels van onder meer Bijvoet Artemisia species, Braam Rubus fruticosus, Gewone Es Fraxinus excelsior, Roos-soorten Rosa species, Toorts-soorten Verbascum species en in holle, dode takken van Gewone Vlier Sambucus nigra. Indien er een geschikte nestgelegenheid aanwezig is, nestelt de soort ook in stadstuinen.

De bij overwintert als rustlarve.

Het is een gastheerbij voor de koekoeksbijen Witgevlekte Tubebij Stelis ornatula, Gewone Tubebij Stelis breviuscula en Duinkegelbij Stelis Coelioxys mandibularis.

Home