NATUURLEXICON


Zwarthaarbandzweefvlieg

Epistrophe nitidicollis


De Zwarthaarbandzweefvlieg Epistrophe nitidicollis is een zweefvlieg. Deze zweefvlieg heeft een glimmend borststuk en een wat aarzelende vlucht. Het achterlijf heeft brede, oranje banden. De antennes zijn geel. Deze zweefvlieg meet 9 tot 12 mm en komt voor van half april tot half juli.  

De soort is niet zeldzaam en wordt in de aanwezigheid van struweel aangetroffen, zoals in loofbossen, parken en tuinen. De vlieg bezoekt meestal witte of gele bloemen.  

De eitjes worden op bomen, struiken en kruidachtige planten gedeponeerd. De larven voeden zich met bladluizen. Deze larven brengen de zomer en de erop volgende winter in diapauze door tussen dode bladeren in de strooisellaag. In het voorjaar verpopt de larve zich tot vlieg.

Home