NATUURLEXICON

Home


Zwartpootroetneusje

Parasyrphus lineolus


Het Zwartpootroetneusje Parasyrphus lineolus is een zweefvlieg met een lengte van 8 tot 10 mm. De zweefvlieg heeft een doffe borststukrug, gele banden op het achterlijf en zwarte achterschenen die soms ook wat geel bevatten.

Het is een vrij zeldzame soort die in 2 generaties vliegt van half maart tot begin oktober in loof- en naaldbossen, waarbij de soort een voorkeur vertoont voor naaldbossen.

De larven houden zich op in de kroon van sparren. Ze overwinteren in de strooisellaag onder deze sparren.