NATUURLEXICON


Zwart-rosse Zandbij

Andrena clarkella


De Zwart-rosse Zandbij is een zandbij met een lengte van 12 tot 15 mm.

Het vrouwtje heeft een zeer wollig borststuk. De bovenzijde van het borststuk is bruinrood behaard. Het achterlijf is zwart behaard; tergiet 1 kan lichter behaard zijn. De bovenzijde van de achterschenen van de poten zijn contrasterend bruinrood behaard.

Het mannetje heeft een bruingeel behaard gezicht. Het borststuk is bruin behaard maar lichter dan bij het vrouwtje. De tergieten van het achterlijf zijn dof. Het mannetje heeft meestal, niet altijd, donker oranje op de achterpoten.  

Deze bij vliegt reeds van eind februari tot eind mei.

De bij is een oligolectische soort, met een duidelijke voorkeur voor Wilg-soorten Salix species, vooral Boswilg Salix caprea. De bij bezoekt (voor de nectar) ook wel Dotterbloem Caltha palustris, Hondsdraf Glechoma hederacea, Sleedoorn Prunus spinosa en Winterbloeiende Heide Erica carnea.  

Het nest wordt ondergronds gemaakt.

Deze bij kan men zien in halfopen bossen, bosranden en langs bospaden, met een bodem van zand, lichte klei of leem. De verstoring van de bodem waarin het nest wordt gemaakt door bijvoorbeeld voertuigen, is nefast voor deze soort. Nestplaatsen worden best gemarkeerd of omheind. Waarschijnlijk is deze bij gebonden aan een bosmicroklimaat. 

Deze bij is de gastheerbij voor de Vroege Wespbij Nomada leucophthalma (koekoeksbij).

Home