NATUURLEXICON


Zwartstaartboswolfspin

Pardosa lugubris


De Zwartstaartboswolfspin  Pardosa lugubris is een spin die leeft op de bodem of in lage vegetatie, vaak in droge boszomen (van loof- en naaldbossen) op zandbodems, maar ook in vegetaties met Pijpenstrootje Molinia caerulea, langs wegbermen en op dijken. De biotopen zijn steeds lichtrijk.

Het dier is donkerbruin en heeft een lichtgekleurde rugstreep. Het is een jachtspin, die haar prooi op het zicht lokaliseert en bespringt. In de paartijd vindt het mannetje een vrouwtje door het volgen van haar geurspoor. Het vrouwtje draagt een cocon aan de spintepels mee. De jonge spinnetjes worden een tijd op haar rug meegedragen.  Geurhinder kan een invloed hebben op het al dan niet vinden van een partner.

Deze spin is nauw verwant met de Zwarthandboswolfspin Pardosa saltans.


Home