NATUURLEXICON


Zwartwordende Bovist

Bovista nigriscens


De Zwartwordende Bovist Bovista nigriscens heeft een onregelmatig bolvormig vruchtlichaam met een diameter tot 6 cm.

Deze witte tot gelige buikzwam komt matig algemeen voor op zand en klei in matig bemeste, begraasde graslanden, op open plekken in bossen, heiden en bermen.


Home