NATUURLEXICON


Zwartwordende Stuifzwam

Lycoperdon nigrescens


De Zwartwordende Stuifzwam Lycoperdon nigrescens  is een algemene buikzwam met een kegel- tot tolvormig bruin vruchtlichaam met een diameter tot 5 cm. De zwam is voorzien van kleine stekels.

Deze zwam komt voor op humusrijke bodems in loof- en gemengde bossen (Eik-soorten), struwelen, parken, schrale graslanden en duinvalleien. Het is een saprofiet.


Home