NATUURLEXICON


Zwevende stoffen


Zwevende stoffen zijn alle niet-opgeloste minerale of organische stoffen in een bepaald volume (afval)water.

Het gaat om klei, zand, leem, organische en minerale stoffen met kleine afmetingen, actief slib, levende of dode organismen (bijvoorbeeld plankton en andere micro-organismen die in water voorkomen).

Factoren zoals de turbulentie van water kunnen ervoor zorgen dat deeltjes langer zwevend in het water aanwezig blijven. Zwevende stoffen kunnen naargelang hun grootte ruwweg opgesplitst worden als bezinkbaar (0,1 – 0,001 mm) en niet-bezinkbaar (0,001 – 0,0001 mm). Sommige grove en fijne anorganische stoffen (met afmetingen tussen 0,1 en 10 mm) kunnen in bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld turbulente wateren) ook zwevend voorkomen.

Een overschrijding van de emissievoorwaarden voor de parameter zwevende stoffen betekent dat het afvalwater teveel niet-opgeloste minerale of organische stoffen bevat. Bij een verhoogde concentratie aan zwevende stoffen in oppervlaktewater wordt de transparantie van het water aangetast en vermindert de lichtpenetratie en bijgevolg de fotosynthese. Zwevende stoffen kunnen ook de ademhaling van vissen hinderen. De zwevende deeltjes kunnen bovendien grote hoeveelheden stoffen opstapelen (metalen, pesticiden, minerale oliën, polycyclische aromatische koolwaterstoffen) die (zeer) giftig kunnen zijn voor waterorganismen. Een verhoogd zwevende stofgehalte in stilstaande of traag stromende oppervlaktewateren, kan een verhoogde bezinking veroorzaken waardoor effecten naar de waterbodem kunnen optreden (zoals zuurstofarme omstandigheden).

Zwevend stof in de lucht word meestal aangeduid met de term “Fijn stof”.

Home