NATUURLEXICON


Eutrofiëring


Het voedselrijker worden van een voorheen voedselarmer milieu (bijvoorbeeld water), meestal als gevolg van directe (bijvoorbeeld bemesting) of indirecte (bijvoorbeeld stikstofdepositie via luchtverontreiniging) menselijke invloed. Vooral de voedingsstoffen fosfor (bijvoorbeeld via wasmiddelen) en stikstof (via de landbouw) zijn verantwoordelijk voor eutrofiëring.

Zie ook: Milieuverstoringen

Home